Nilfisk Combi univerzální detergent 500 ML

Kód: 125300428
Akce
Značka: Nilfisk
272 Kč 329,12 Kč včetně DPH
Skladem u dodavatele
Můžeme doručit do:
19.6.2024

Nilfisk Combi univerzální detergent 500 ML

Detailní informace

Detailní popis produktu

Combi univerzální detergent 500 ML

Detergenty pro optimální čisticí výsledky

Univerzální – zelený s vůní citronu

BEZPEČNOSTNÍ LIST


  ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
 
 1.1 Identifikátor výrobku
   Obchodní název    Nilfisk Universal Detergent_125300428   Č. produktu    125300428   Číslo registrace REACH    Netýká se   1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
   Relevantní identifikované využití látky nebo směsi    NA   Nedoporučená použití    -    Plný text zmiňovaných a identifikovaných aplikačních kategorií uvádí oddíl 16  1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
   Firma a adresa    Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 Brøndby  DK-2605  Tlf.: +45 43 23 40 50   Kontaktní osoba    -   E-mail    sds.com@nilfisk.com   Datum SDS    10-05-2019   Verze SDS    3.0  1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace    Toxikologické informační středisko. Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (www.tis-cz.cz) Viz oddíl 4 "Pokyny pro první pomoc"
 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
 
 2.1 Klasifikace látky nebo směsi    Není klasifikován podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)       2.2 Prvky označení
   Piktogram(y) rizik(a)    Netýká se   Signální slova    -   Prohlášení rizik(a)    Netýká se   Bezpečnostní věta (věty)  
 
 Obecně -   Prevence -   Reakce -   Skladování -   Likvidace -      Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika    Netýká se
Dle nařízení ES 2015/830         
 
2/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
 2.3 Další nebezpečnost    Netýká se   Další označení    UFI: YHW1-50K6-F00F-8QQN. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. (EUH210)    Další varování    Netýká se    VOC (Těkavou organickou sloučeninou)    Netýká se
 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
 
 3.1/3.2. Látky/ Směsi
 
 
NÁZEV:    sodium glyconate IDENT. ČÍSLA:   Číslo CAS:527-07-1 Číslo ES:208-407-7  OBSAH:    1 - <2.5% KLASIFIKACE CLP:   NA 
 
NÁZEV:    Fatty alcohol ethoxylate IDENT. ČÍSLA:   Číslo CAS:69011-36-5 Číslo ES:- Číslo REACH:02-2119549526-31-0000  OBSAH:    0.25 - <1% KLASIFIKACE CLP:  Eye Dam. 1, Acute Tox. 4      H318, H302
 
NÁZEV:    phenoxyethanol IDENT. ČÍSLA:   Číslo CAS:122-99-6 Číslo ES:204-589-7      Indexové číslo:603-098-00-9  OBSAH:    0.25 - <1% KLASIFIKACE CLP:  Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2      H302, H319
 
NÁZEV:    Disodiumcocoamphodipropionate IDENT. ČÍSLA:   Číslo CAS:68604-71-7 Číslo ES:271-704-5  OBSAH:    0.25 - <1% KLASIFIKACE CLP:  Eye Irrit. 2      H319
 
NÁZEV:    alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt IDENT. ČÍSLA:   Číslo CAS:68585-34-2 Číslo ES:500-223-8  OBSAH:    0.1 - <0.25% KLASIFIKACE CLP:  Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2      H315, H319
 
NÁZEV:    Potassium-(E,E)-hexa-2,4-dienoate IDENT. ČÍSLA:   Číslo CAS:24634-61-5 Číslo ES:246-376-1  OBSAH:    0.1 - <0.25% KLASIFIKACE CLP:  Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2      H315, H319
 
NÁZEV:    fragrance IDENT. ČÍSLA:   - OBSAH:    <0.1% KLASIFIKACE CLP:   NA 
 
NÁZEV:    Colour IDENT. ČÍSLA:   - OBSAH:    <0.0015% KLASIFIKACE CLP:   NA 
 
 
(*) Viz plný text H-vět v oddíl 16. Limity profesní expozice uvádí oddíl 8. Pokud jsou dostupné.    Další informace
  
 
ATEmix(oral) > 2000
 
Detergent: < 5%: NEIONTOVÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY, PHENOXYETHANOL, AMFOTERNÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY, ANIONTOVÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY, POTASSIUM SORBATE, PARFÉMY, COLORANT
 
 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
 
Dle nařízení ES 2015/830         
 
3/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
 4.1 Popis první pomoci
   Obecné informace
  
V případě nehody: kontaktujte lékaře nebo úrazové oddělení - předejte MSDS nebo štítek z obalu produktu. Pokud si nejste jisti stavem postiženého nebo pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. Nepodávejte vodu apod. osobě v bezvědomí.   Vdechnutí    Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.    Zasažení pokožky    Okamžitě sejměte potřísněný oděv a obuv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, Lze použít čistící prostředek na pokožku. NEPOUŽÍVEJTE ředidla a rozpouštědla.   Zasažení očí    Vyjměte kontaktní čočky. Oči nejméně 15 minut proplachujte vodou (20 - 30 °C). Přivolejte  lékaře.   Požití
    Poskytněte postiženému dostatek tekutin k pití a zůstaňte s ním. Pokud se postižený necítí dobře, okamžitě volejte lékaře a předejte mu MSDS nebo štítek z obalu produktu. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nedoporučí lékař. Držte hlavu dole, aby se zvratky nedostaly zpět do úst a hrdla.   Popálení    Netýká se  4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky    Žádné specifické  4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření    Žádné specifické   Informace pro lékařský personál    Předejte tento MSDS.
 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
 
 5.1 Hasiva    Požár haste pěnou odolnou proti alkoholu, kyselinou uhličitou, práškem nebo vodní mlhou. Nepoužívejte proud vody, protože vede k rozšíření požáru.  5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi    Žádné specifické  5.3 Pokyny pro hasiče    Zabraňte kontaktu, používejte dýchací přístroj s vlastním zdrojem vzduchu a ochranný oděv.
 
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
 
  6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy    Žádné specifické požadavky.    6.2 Opatření na ochranu životního prostředí    Žádné specifické požadavky.    6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
  
K zachycení úniku použijte písek, piliny, zeminu, vermikulit nebo hlinku. Nehořlavý absorbent uložte do nádoby a odevzdejte k likvidaci v souladu s místními předpisy. K čištění využívejte v maximální míře běžné čistící prostředky. Vyhněte se použití rozpouštědel.    6.4 Odkaz na jiné oddíly    Manipulace s odpadem viz "Likvidace". Ochranná opatření viz "Kontrola expozice/ochrana osob". 
 
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
 
 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení    Informace o ochraně osob viz "Kontrola expozice/ochrana osob".    7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí    Skladujte vždy v nádobách ze stejného materiálu jako původní obal.    Skladovací teplota    Data nejsou k dispozici.    7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití    Tento produkt smí být použit pouze k účelům uvedeným v oddíl 1.2.
Dle nařízení ES 2015/830         
 
4/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
 
 8.1 Kontrolní parametry
   OEL    Výrobek neobsahuje žádné látky v českém seznamu látek s mezními hodnotami expozice na pracovišti.   DNEL / PNEC
  
 
 
 
 
DNEL (phenoxyethanol): 8,07 mg/m3 Expozice: Vdechnutí Doba expozice: Dlouhodobé - systémové účinky - dělníci
 
DNEL (phenoxyethanol): 34,72 mg/kg Expozice: Kožní Doba expozice: Dlouhodobé - systémové účinky - dělníci
 
DNEL (phenoxyethanol): 2,5 mg/m3 Expozice: Vdechnutí Doba expozice: Dlouhodobé - lokální účinky - obecná populace
 
DNEL (phenoxyethanol): 20,83 mg/kg Expozice: Kožní Doba expozice: Dlouhodobé - lokální účinky - obecná populace
 
DNEL (phenoxyethanol): 17,43 mg/kg Expozice: Orální Doba expozice: Dlouhodobé - systémové účinky - obecná populace
 
 8.2 Omezování expozice    Při použití produktu nejsou nutná žádná opatření.   Obecná doporučení    Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů.   Scénáře expozice    Pokud má tento MSDS přílohy, dodržujte uvedené scénáře expozice.   Limity expozice    Látky obsažené v tomto produktu nemají stanoveny limity maximální expozice.   Vhodná technická opatření    Při použití produktu dodržujte běžná opatření. Vyhněte se vdechování plynů a prachu.   Hygienická opatření    Při každé pauze v používání produktu a po skončení práce s produktem si omyjte všechny exponované části těla. Vždy si omyjte ruce, předloktí a obličej.   Opatření k zabránění ohrožení prostředí    Žádné specifické požadavky.  Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné pomůcky    Netýká se   Obecně    Používejte pouze ochranné pomůcky s označením CE.    Ochrana dýchacích cest    Žádné specifické požadavky.    Ochrana pokožky    Žádné specifické požadavky.   Ochrana rukou    Žádné specifické požadavky.    Ochrana očí    Žádné specifické požadavky. 
 
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
 
 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  Skupenství Kapalina    Barva Zelený    Zápach Citrón  
Dle nařízení ES 2015/830         
 
5/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
 Prahová hodnota zápachu (ppm) Data nejsou k dispozici.    pH 8,0    Viskozita (40°C) Data nejsou k dispozici.     Hustota (g/cm³) 1,01     Změny skupenství  Bod tání (°C) Data nejsou k dispozici.    Bod varu (°C) Data nejsou k dispozici.    Tlak par Data nejsou k dispozici.    Teplota rozkladu (°C) Data nejsou k dispozici.    Rychlost odpařování (n-butyl-acetát = 100) Data nejsou k dispozici.     Informace o riziku požáru a výbuchu  Bod vznícení (°C) Data nejsou k dispozici.    Zapálení (°C) Data nejsou k dispozici.    Samovznícení (°C) Data nejsou k dispozici.    Limity expozice (% v/v) Data nejsou k dispozici.    Výbušné vlastnosti Data nejsou k dispozici.     Rozpustnost  Rozpustnost ve vodě Rozpustný    Koeficient n-oktanol/voda Data nejsou k dispozici.    9.2 Další informace  Rozpustnost v tuku (g/L) Data nejsou k dispozici.       
 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 
  10.1 Reaktivita    Data nejsou k dispozici    10.2 Chemická stabilita    Produkt je stabilní za podmínek uvedených v oddíl "Zacházení a skladování".    10.3 Možnost nebezpečných reakcí    Žádné specifické    10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit    Chraňte před teplem (např. sluncem), mohlo by dojít ke vzniku přetlaku.    10.5 Neslučitelné materiály    Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla a silná rozkladná činidla.    10.6 Nebezpečné produkty rozkladu    Tento produkt není degradován při použití v souladu s oddíl 1. 
 
ODDÍL 11: Toxikologické informace
 
  11.1 Informace o toxikologických účincích
   Akutní toxicita    Látka: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt Druh: Krysa Test: LD50 Trasa podání: Orální Výsledek: > 2000 mg/kg
 
Látka: phenoxyethanol Druh: Králík Test: LD50 Trasa podání: Kožní Výsledek: 5000 mg/kg
 
Látka: Fatty alcohol ethoxylate Druh: Krysa Test: LD50 Trasa podání: Orální Výsledek: > 500 - 2000 mg/kg
 
Látka: Fatty alcohol ethoxylate Druh: Krysa Test: LD50 Trasa podání: Kožní Výsledek: > 4000 mg/kg
Dle nařízení ES 2015/830         
 
6/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
 
Látka: sodium glyconate Druh: Pes Test: LD lo Trasa podání: Orální Výsledek: > 2000 mg/kg
 
Látka: sodium glyconate Druh: Krysa Test: LD lo Trasa podání: Orální Výsledek: > 2000 mg/kg
 
Látka: sodium glyconate Druh: Králík Test: LD lo Trasa podání: Orální Výsledek: 7630 mg/kg   Žíravost/ dráždivost pro kůži    Data nejsou k dispozici.    Vážné poškození očí / podráždění očí    Data nejsou k dispozici.    Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže    Data nejsou k dispozici.    Mutagenita v zárodečných buňkách    Údaje o látce: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt Žádný nepříznivý účinek nepozorován. 
 
Údaje o látce: Fatty alcohol ethoxylate Žádný nepříznivý účinek nepozorován.    Karcinogenita    Údaje o látce: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt Žádný nepříznivý účinek nepozorován. 
 
Údaje o látce: Fatty alcohol ethoxylate Žádný nepříznivý účinek nepozorován.    Toxicita pro reprodukci    Údaje o látce: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt Žádný nepříznivý účinek nepozorován. 
 
Údaje o látce: Fatty alcohol ethoxylate Žádný nepříznivý účinek nepozorován.    Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice    Data nejsou k dispozici.    Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice    Data nejsou k dispozici.    Nebezpečnost při vdechnutí    Data nejsou k dispozici.    Dlouhodobé účinky    Žádné specifické
 
ODDÍL 12: Ekologické informace
 
 12.1 Toxicita
  
Látka: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt Druh: Ryba Test: LC50 Délka: 96 h Výsledek: > 1 mg
 
Látka: phenoxyethanol Druh: Ryba Test: LC50 Délka: 96 h Výsledek: 344 mg/L
 
Látka: phenoxyethanol
Dle nařízení ES 2015/830         
 
7/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
Druh: Daphnia Test: EC50 Délka: 48 h Výsledek: > 500 mg/L
 
Látka: phenoxyethanol Druh: Řasy Test: EC50 Délka: 72 h Výsledek: > 500 mg/L
 
Látka: Fatty alcohol ethoxylate Druh: Ryba Test: LC50 Délka: 96 h Výsledek: 10 - 100 mg/L
 
Látka: Fatty alcohol ethoxylate Druh: Daphnia Test: EC50 Délka: 48 h Výsledek: 10 - 100 mg/L
 
Látka: Fatty alcohol ethoxylate Druh: Řasy Test: EC50 Délka: 72 h Výsledek: 10 - 100 mg/L
 
Látka: sodium glyconate Druh: Daphnia Test: NOEC Délka: 48 h Výsledek: > 1000 mg/L   12.2 Perzistence a rozložitelnost    Látka Biologická odbouratelnost Test Výsledek
  
Fatty alcohol ethoxylate
 
Ano 
 
Data nejsou k dispozici 
 
Data nejsou k dispozici 
 
  12.3 Bioakumulační potenciál    Látka Potenciál bioakumulace LogPow BCF
  
Fatty alcohol ethoxylate
 
Ne 
 
Data nejsou k dispozici 
 
Data nejsou k dispozici 
 
  12.4 Mobilita v půdě    Data nejsou k dispozici    12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB    Tato směs/výrobek neobsahuje žádné látky považované za splňující kritéria klasifikace jakožto PBT či vPvB.   12.6 Jiné nepříznivé účinky    Žádné specifické 
 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
 
  13.1 Metody nakládání s odpady    Tento produkt nepodléhá předpisům o nebezpečném odpadu.    Odpad      Kód EWC     20 01 29* detergenty obsahující nebezpečné látky   Specifické označení    Netýká se   Kontaminovaný obal    Žádné specifické požadavky. 
 
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
 
 14.1 – 14.4  Není klasifikován jako nebezpečné zboží dle předpisů ADR, IATA a IMDG.    ADR/RID
Dle nařízení ES 2015/830         
 
8/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
   14.1 UN číslo -    14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu -    14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu -    14.4 Obalová skupina -    Poznámky -    Kód omezení pro tunely -
 
  IMDG    Č. UN -    Označen při přepravě -    Třída (třídy) rizika přepravy -    PG* -    EmS -    MP** -    Nebezpečná složka -
   IATA/ICAO     Č. UN -    Označen při přepravě -    Třída (třídy) rizika přepravy -    PG* -     
  14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí    -  14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele    -  14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC    Data nejsou k dispozici    (*) Skupina obalu  (**) Látka znečišťující moře
 
ODDÍL 15: Informace o předpisech
 
  15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
   Omezení aplikace    -   Požadavek specifického vzdělání    -   Další informace    Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnice (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.       Seveso    -   Zdroje
  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (CLP). Vyhláška ES 1907/2006 (REACH).   15.2 Posouzení chemické bezpečnosti    Ne  3618221625, 6.5.0.9 ODDÍL 16: Další informace
 
  Plný text H-vět dle oddíl 3    H302 - Zdraví škodlivý při požití.
Dle nařízení ES 2015/830         
 
9/9
 
Nilfisk Universal Detergent_125300428
H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.   Kompletní text identifkovaných použití dle oddíl 1    -   Další prvky označení    Netýká se   Ostatní    Doporučujeme předat tento SDS skutečnému uživateli produktu. Informace v tomto SDS neslouží jako specifikace produktu.    Informace v tomto SDS se týkají pouze tohoto konkrétního produktu (zmíněnému v oddíl 1) a nemusí být přesné, pokud jde o jiné chemikálie/produkty.    Změna oproti poslední velké revizi (první číslice verze SDS) je označena modrým trojúhelníkem.   MSDS ověřil    MH   Datum poslední velké revize  (první číslice verze BA)    24-04-2019(2.0)   Datum poslední malé revize  (poslední číslice verze BA)    24-04-2019

Doplňkové parametry

Kategorie: DETERGENTY
Hmotnost: 3 kg
Hodnota ph: 8,0 (1% solution)

CLEANER

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie a tradice NILFISK

Tradice od roku 1906

Společnost Nilfisk byla založena již v roce 1906 panem P.A. Fiskerem, který uvedl na trh první „tichý“ vysavač pro domácí účely. Od té doby prošla firma mohutným rozvojem, během kterého se zaměřila na vývoj a výrobu specifických úklidových strojů pro profesionály. Na trhu debutovala především s robustními a téměř nerozbitnými vysavači, jejichž koncepce je využívána dodnes. O skvělou pověst se také zasloužily velké mycí a zametací stroje, které kombinovaly užitnou hodnotu s moderními technologickými prvky. Celosvětový rozmach společnosti nastal koncem osmdesátých let, kdy Nilfisk převzal několik významných firem jako byla americká Advance Machine Copany a později Euroclean, 
CFM, Ecologica a Alto-Wap. V současnosti je Nilfisk-Advance součástí dánské skupiny NKT.

Pozor! Kupujete skutečně Wapku?

Společnost Nilfisk-Advance, jako plnohodnotný nástupce německého výrobce vysokotlaké techniky Wap Reinigungssysteme GmbH, upozorňuje

všechny stávající i potenciální zákazníky na zneužívání registrované obchodní známky Wap a slangového výrazu "Wapka" a na mylné spojování tohoto jména s jinou vysokotlakou technikou.

"Wapka" je jen jedna

Značka Wap, lidově řečeno "Wapka" je německý výrobce profesionální vysokotlaké techniky, který se z důvodu obchodních fúzí začlenil do dánského koncernu Nilfisk-Advance. Vysokotlaké stroje Wap si, především v bývalém Československu, získaly pověst vysoce kvalitních produktů s vynikající technologií. Odolnost, spolehlivost a zpracování vysokotlakých strojů Wap bylo na takové úrovni, že zákazníci začali používat značku Wap jako synonymum pro jakýkoliv podobný produkt. Ovšem produkt značky Wap je pouze jeden a nelze jej zaměňovat s jinou značkou, která vysokotlaké stroje vyrábí. Výjimkou jsou pouze značky Nilfisk a Nilfisk-ALTO, jenž jsou plnoprávnými nositeli technologie Wap.

Chci pravou Wapku. Jak poznám, že jde o originál?

Pokud plánujete koupi originálního vysokotlakého stroje Wap, obraťte se buď na některé z autorizovaných obchodních míst nebo přímo na naší centrálu Nilfisk Česká republika


Všechny originální stroje Wap jsou v současnosti označené logy Wap nebo Nilfisk-ALTO či Nilfisk. Pouze tyto tři loga garantují, že kupujete originál Wap.