Quick Fresh 10 litrů

Kód: 105301657
1 038,45 Kč –7 %
vyr 658guick fresh
1 038,45 Kč –7 % 964,95 Kč 1 167,59 Kč včetně DPH
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
23.4.2024

Čisticí prostředek na bázi alkoholu
Tekutý, neutrální, mírně pěnivý čisticí prostředek na bázi alkoholu, určený pro pravidelnou údržbu všech povrchů, odolávajícím vodě a alkoholům. Příjemně vonící produkt je snadno použitelný a má zvýšenou rychlost schnutí.
Účinný proti: Běžným nečistotám, šmouhám, rozlitým nápojům.
Oblasti použití:
 Podlahové krytiny, jako jsou PVC, linoleum, kámen, lamináty, mramor a polyuretan: Pro pravidelnou
údržbu velkých podlahových ploch i čištění lokálního znečištění.
 Jídelny a kavárny
 Kancelářské budovy
 Veřejné prostory: Muzea, knihovny, školy,...

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kompletní specifikace

Čisticí prostředek na bázi alkoholu
Tekutý, neutrální, mírně pěnivý čisticí prostředek na bázi alkoholu, určený pro pravidelnou údržbu všech povrchů, odolávajícím vodě a alkoholům. Příjemně vonící produkt je snadno použitelný a má zvýšenou rychlost schnutí.
Účinný proti: Běžným nečistotám, šmouhám, rozlitým nápojům.
Oblasti použití:
 Podlahové krytiny, jako jsou PVC, linoleum, kámen, lamináty, mramor a polyuretan: Pro pravidelnou
údržbu velkých podlahových ploch i čištění lokálního znečištění.
 Jídelny a kavárny
 Kancelářské budovy
 Veřejné prostory: Muzea, knihovny, školy,...
Výhody produktu:
 Silný čisticí účinek při pravidelném použití. Zároveň oddaluje potřebu „hloubkového“ čištění tvrdých podlah.
 Ekonomicky efektivní díky účinnosti i při nízké koncentraci.
 Ekologicky šetrný díky vysoké míře rozložitelnosti.
 Viditelně zvyšuje vzhled podlah, na kterých je použit, protože zanechává lesklou povrchovou úpravu.
 Použitelný v potravinářském průmyslu (Laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo)
Aplikace:
 Podlahové mycí stroje: Nařeďte 100-150 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě mycího stroje
(1-1,5%)
 Ruční čištění: Nařeďte 150 - 250 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě
(1,5-2,5%) a aplikujte pomocí houby, nebo štětce.
Parametry přípravku:
 pH 8 (1% roztok)
 Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301657, 25 l - obj.č 105301658, 4x2,5 l - obj.č. 107301659
Poznámky:
UN číslo: bez klasifikace, Třída balení: bez klasifikace


Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol varování

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

              H315                                Dráždí kůži.

              H319                                Způsouje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

              P264                                Pomanipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

              P280                                 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

             P302+P352                        PŘI STYKU S KŮŽÍ : Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

             P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

             P337+P313                        Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

              P363                                 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: