Nilfisk Autoactive 10 litrů

Kód: 105301634
1 543 Kč 1 867,03 Kč včetně DPH
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
25.7.2024

Univerzální alkalický prostředek - koncentrát
Tekutý, alkalický, pěnivý čisticí prostředek určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivním prostředkem při mytí všech alkáliím odolných povrchů.
Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů a běžnému silničnímu znečištění.
Oblasti použití:
 Mytí automobilů: Pro mytí karosérií a motorů osobních a užitkových automobilů.
 Údržba autobusu a vlaků: Pro mytí vnějších částí, chassis a motorů.
 Průmyslová výroba: Použitelné pro běžnou údržbu a také pro přípravu povrchu před lakováním
 Zemědělství: Pro mytí traktorů a manipulačních zařízení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální alkalický prostředek - koncentrát
Tekutý, alkalický, pěnivý čisticí prostředek určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivním prostředkem při mytí všech alkáliím odolných povrchů.
Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů a běžnému silničnímu znečištění.
Oblasti použití:
 Mytí automobilů: Pro mytí karosérií a motorů osobních a užitkových automobilů.
 Údržba autobusu a vlaků: Pro mytí vnějších částí, chassis a motorů.
 Průmyslová výroba: Použitelné pro běžnou údržbu a také pro přípravu povrchu před lakováním
 Zemědělství: Pro mytí traktorů a manipulačních zařízení.
Výhody produktu:
 Ekonomicky efektivní díky vysoké koncentraci. Neztrácí účinnost ani při vysokém zředění.
 Obsažené látky zabraňují tvorbě vápenných sloučenin na povrchu.
 Enviromentálně přívětivý díky vysoké míře odbouratelnosti a snadnému odstraňování z vody v recyklačních
systémech.
 Formulace pro širokou škálu použití bez nutnosti složitého proškolení uživatele. Minimalizované nebezpečí při
použití.
Aplikace:
 Vysokotlaké stroje: Je možno nalít přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích
prostředků, případně rozředit na nižší koncentraci. Nanášet při koncentraci 0,5-2%. Na
lakových plochách, jako jsou karoserie snižte koncentraci na 1%.
 Před-stříkání: Nařeďte na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%) v závislosti na míře znečištění. Apli
kujte na povrch a následně umyjte pomocí vysokotlakého stroje před tím, než prostře
dek zaschne. Silné znečištění může vyžadovat více než jednu aplikaci.
 Mytí motorů: Zřeďte na 1:2 (50%) a aplikujte na motor. Následně opláchněte pomocí VT stroje.
 Ruční čištění: Vždy používejte ochranné rukavice. Zřeďte na 1:20 (5%) až 1:100 (1%) a aplikujte
pomocí houby, nebo štětce.
 Nepoužívejte na horké povrchy.
 Během čištění nikde nenechte zaschnout na čištěném povrchu.
Parametry přípravku:
 pH 9,5 (1% roztok)
 Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301634, 25 l - obj.č 105301635, 220 kg - obj.č. 107301636
Poznámky:
UN číslo: 1760, Třída balení: 8/III

 

Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke stažení

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

ethylendiamintetraacetát tetrasodný

natrium-⌈N-(2-karboxyethyl)-N-dodecyl-b-alaninát⌉

Standardní věty o nebezpečnosti

              H318                                Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

              P280                                 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

              P305+P351+P338              PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

              P310                                 Okamžitě volejte lékaře.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: